Introduce

About Lonspy

Lonspy - Là một ứng dụng giúp người bán làm phong phú sản phẩm trên trang web của họ.
Lonspy có thể thu thập dữ liệu tất cả các sản phẩm từ trang web bạn muốn sao chép.
Lonspy sẽ lưu sản phẩm được thu thập thông tin trên máy tính hoặc trên trang web của bạn bằng tệp .CSV hoặc API.
Tìm hiểu chi tiết các chức năng dưới đây

back to top